Wellness centrum Bruntál
dzisiaj jest

Regulamin

Regulamin ustala warunki bezpiecznego i higienicznego korzystania ze wszystkich urządzeń w pomieszczeniach Centrum Wellness. Każdy gość jest zobowiązany do zapoznania się przy wejściu na teren z tym regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Wejście na teren Centrum Wellness w Bruntalu.

                  REGULAMIN CENTRUM WELLNESS W BRUNTALU

 1. Czas pracy Centrum Wellness jest podany na tablicy informacyjnej umieszczonej przy głównym wejściu na teren.
 2. Gość jest zobowiązany do zapłacenia przy wejściu opłaty wejściowej i pobrania cyfrowego chipu (zegarka), który upoważnia do wejścia na teren. Odpowiada on za utratę chipu pod karą 300 Kč.
 3. Sprzedaż kart wstępu rozpoczyna się z otwarciem terenu i kończy na godzinę przed jego zamknięciem. Czas pobytu za określoną opłatę wejściową rozpoczyna się zarejestrowaniem chipu w czujniku przy obrotowych drzwiach wejściowych i kończy zarejestrowaniem chipu w czujniku przy obrotowych drzwiach wyjściowych. 
 4. Przy przekroczeniu limitu czasu albo opłaconego czasu pobytu użytkownik ma obowiązek uiszczenia dopłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Gość, który zgłasza uprawnienia do zniżki w opłacie wejściowej ma obowiązek okazania ważnego dokumentu tożsamości.
 6. Przez zapłacenie opłaty wejściowej użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, przestrzegania czasu pobytu i ma obowiązek przestrzegania zaleceń pracowników Centrum Wellness.
 7. Dzieci od 1 do 3 lat mają wstęp na teren tylko w towarzystwie i pod stałą kontrolą osoby pełnoletniej, która ma obowiązek nadzorowania dziecka w sposób właściwy do jego rozwoju i kierowania jego postępowaniem. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu jest odpowiedzialna za dziecko.
 8. Dzieci od 3 do 10 lat mają wstęp na teren tylko w towarzystwie i pod stałą kontrolą osoby pełnoletniej, która ma obowiązek nadzorowania dziecka w sposób właściwy do jego rozwoju, umiejętności pływackich dziecka i kierowania jego postępowaniem. Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu jest odpowiedzialna za dziecko. Dzieci młodsze od 10 lat, które nie umieją pływać, muszą być wyposażone w odpowiedni przyrząd pływacki (koło, rękawki do pływania, kapok albo pas) tak, aby zapewniona była ochrona jego zdrowia i bezpieczeństwa.
 9. Dziecko, które nie pływa, ma zakaz wstępu do basenu o głębokości ponad 160 cm. Wejście do basenu dla pływających i niepływających, łącznie z atrakcjami odbywa się na własną odpowiedzialność.
 10. Użytkownicy mają obowiązek stosować się do treści tablic ostrzegawczych, nakazowych, zabraniających i informacyjnych (zakaz skakania, itp. oraz poleceń bezpieczeństwa przy poszczególnych atrakcjach – na przykład tobogany, dzika rzeka)
 11. Osoby, które posiadają dokument ZTP/P, są w ramach zapewnienia im bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zobowiązane do wstępu na teren wyłącznie pod stałym nadzorem dorosłej osoby towarzyszącej.
 12. Do części wodnej nie wolno wchodzić z ostrymi albo mogącymi się rozbić przedmiotami oraz z przedmiotami, które mogą się uwolnić od ciała albo stroju kąpielowego, szczególnie z treskami, klamrami, ozdobami metalowymi, itp.
 13. Teren, albo jego część może być w określonych godzinach zarezerwowany dla szkół, stowarzyszeń i organizacji sportowych. W tym czasie kąpanie się gości w wydzielonym terenie jest zabronione. Czas i miejsce takiej rezerwacji jest opublikowany w kasie i na stronach internetowych.
 14. Przy zajęciu wszystkich miejsc w ośrodku wejście kolejnych osób nie będzie możliwe do czasu zwolnienia się dla nich miejsca.
 15. Na teren nie mają wstępu osoby cierpiące na choroby włosów, skóry albo na inne choroby zakaźne, osoby będące nosicielami owadów, osoby będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Osoby zarażone chorobami skórnymi, których są nosicielami będą wpuszczane na teren po przedłożeniu świadectwa lekarskiego potwierdzającego, że nie jest to choroba zakaźna.
 16. Na teren zabrania się wstępu zwierzętom, osobom, które naruszają porządek publiczny, bezpieczeństwo i czystość, osobom pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających i dzieciom do jednego roku życia (z wyjątkiem zorganizowanego pływania niemowląt, ewentualnie innych zorganizowanych imprez).

 

Czynności zabronione na terenie Centrum Wellness w Bruntalu

Na terenie Centrum Wellness zabronione są następujące czynności:

 • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych we wszystkich pomieszczeniach Centrum Wellness w Bruntalu. Palenie wyrobów tytoniowych jest możliwe tylko na zewnątrz w miejscach do tego wyznaczonych i oznakowanych.
 • Zakaz golenia się i obcinania paznokci i włosów.
 • Zakaz używania gumy do żucia.
 • Zakaz spożywania jedzenia i napojów w całym obiekcie poza restauracją, barami i zewnętrznymi miejscami do opalania.
 • Zakaz wnoszenia do basenu przedmiotów niezwiązanych z pływaniem. Użytkownik nie może w żaden sposób uszkadzać albo zanieczyszczać terenu.
 • Zakaz wzajemnego podtapiania, chlapania i wrzucania drugiej osoby do wody.
 • Zakaz biegania w całym ośrodku, zakaz skakania (oprócz boku z blokami startowymi).  Zakaz wołania o pomoc bez przyczyny.
 • Zakaz zanieczyszczania wody i innych pomieszczeń pluciem, wyrzucaniem odpadków, itp.
 • Zakaz nieuzasadnionego korzystania z urządzeń ratunkowych i przedmiotów pierwszej pomocy.
 • Zakaz wstępu do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla personelu albo do pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla drugiej płci bez udziału personelu.
 • Zakaz wnoszenia na teren szklanych i ostrych przedmiotów albo innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu gości.
 • Zakaz wstępu w ubraniu do pomieszczenia basenu (odzież jest dopuszczona dla instruktorów, pracowników Centrum Wellness)
 • Zakaz skakania w dzikiej rzece z każdej strony (część wewnętrzna, zewnętrzna, pomosty)
 • Zakaz zatrzymywania się przy wyjściowej poręczy w dzikiej rzece.

Zalecenia dla gości i użytkowników Centrum Wellness w Bruntalu

 1. Przed wejściem do szatni użytkownik ma obowiązek zdjęcia butów w strefie zmiany obuwia.
 2. Użytkownik składa swoje rzeczy w szafce w szatni (szafka zamyka się za pomocą chipu).
 3. Wstęp na basen jest dopuszczalny tylko w kąpielówkach albo w stroju kąpielowym. Kąpielówki są odzieżą przeznaczoną tylko do pływania albo do kąpania się, bez kieszeni, suwaków i innych metalowych przedmiotów.
 4. Dzieci w wieku 1 do 3 lat muszą być na basenie w kąpielówkach z przylegającą gumką albo w pieluszkach kąpielowych albo w specjalnych strojach przeznaczonych do kąpieli. Jeżeli wymagana odzież u dzieci do lat 3 nie będzie przestrzegana, administrator basenu ma prawo przy zanieczyszczeniu basenu do zwrotu poniesionych kosztów naprawienia szkody od rodziców dziecka.
 5. Wstęp na basen mają wyłącznie osoby czyste, dobrze umyte pod prysznicem.
 6. Podczas pobytu w hali z basenami należy się zastosować do poleceń personelu.
 7. Dzieciom od 3 do 10 lat dostęp do dzikiej rzeki jest umożliwiony tylko w towarzystwie i pod nadzorem osoby dorosłej.
 8. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy zjeżdżaniu toboganem (patrz. tablica informacyjna koło toboganu).
 9. Wejście do zewnętrznej części dzikiej rzeki jest dopuszczalne wyłącznie „kanałem“!
 10. Korzystanie z urządzeń i atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność. Przy korzystaniu z urządzeń i atrakcji muszą przestrzegać zaleceń dotyczących ich użytkowania, stosować się do zaleceń i uwag nadzorującego personelu.
 11. O korzystaniu z różnych przedmiotów do zabawy (piłki, różne pomoce do pływania), płetwy i okulary w poszczególnych basenach decyduje odpowiedzialny personel nadzorujący zależnie od aktualnej ilości użytkowników obiektu.
 12. Goście we własnym interesie powinni się poruszać ostrożnie po mokrych powierzchniach, co zapobiegnie ewentualnym obrażeniom, ponieważ użytkownik Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieuwagą, brakiem dyscypliny i nieprzestrzeganiem regulaminu.
 13. Goście powinni opuścić pomieszczenie basenu najpóźniej 15 minut przed końcem pracy ośrodka w danym dniu. Saunę parową zamyka się na 30 minut przed końcem pracy.
 14. Przy wyjściu z terenu użytkownik jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wypożyczonych rzeczy.

Wypadki i szkody – odpowiedzialność

 1. Każdy użytkownik ma obowiązek pokrycia szkód i strat, które spowodował.
 2. Użytkownik obiektu nie odpowiada za utracenie albo uszkodzenie rzeczy gości.
 3. Do przechowywania pieniędzy i rzeczy wartościowych goście mają do dyspozycji w kasach zamykane szafki. Za wartościowe rzeczy złożone poza tymi szafkami użytkownik obiektu nie odpowiada.
 4. Przedmioty znalezione na terenie znalazca obowiązany jest oddać ratownikowi albo do kasy.
 5. W razie utraty rzeczy osobistych należy niezwłocznie zawiadomić kasjerkę, która sporządzi protokół i w razie potrzeby wezwie Policję.
 6. Za zapewnienie pierwszej pomocy w pomieszczeniu basenu i ewentualne wezwanie pomocy lekarskiej odpowiada ratownik. Wypadek zapisuje się w Książce wypadków.
 7. Osobom nietrzeźwym zabrania się wchodzić do basenu, korzystać z atrakcji i sauny. Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nietrzeźwy gość może spowodować na terenie Centrum Wellness.
 8. Wypadek i powstała szkoda muszą być zgłoszone w dniu, w którym do nich doszło, i jeżeli to możliwe do końca ważności wykupionej karty wstępu tak, aby można było skutecznie i terminowo stwierdzić i zbadać okoliczności, w których doszło do uszczerbku na zdrowiu. Gość Centrum Wellness zobowiązuje się współpracować z użytkownikiem obiektu przy badaniu wszystkich istotnych okoliczności niezbędnych do oceny odpowiedzialności za spowodowaną szkodę. Użytkownik nie odpowiada za właściwe zbadanie decydujących okoliczności, jeżeli uszczerbek na zdrowiu nie był zgłoszony zgodnie z poprzednim zdaniem, albo gość nie spełnił swojego obowiązku polegającego na świadczeniu współpracy.
 9. Gość obiektu przyjmuje do wiadomości, że spóźnione zawiadomienie o wypadku i powstałej szkodzie może nie być przyjęte przez użytkownika Centrum, który może odmówić wszczęcia postępowania mającego na celu wyjaśnienie okoliczności powstania szkody.
 10. Za obrażenia i urazy, które spowodował sobie gość w obiekcie z powodu własnej nieostrożności albo z powodu nieprzestrzegania tego regulaminu, użytkownik Centrum nie ponosi odpowiedzialności.

Postanowienia końcowe

Schematyczny szkic terenu jest przedstawiony na tablicy przy wejściu do Centrum. Teren jest monitorowany przez system kamer bezpieczeństwa z wyjątkiem WC, pryszniców i szatni. Z terenu bez prawa do zwrotu opłaty za wejście może być usunięty gość, który pomimo uwag pracowników Centrum Wellness nie będzie przestrzegać postanowień tego regulaminu, albo nie posłucha poleceń odpowiedzialnych pracowników. W koniecznych przypadkach odpowiedzialny pracownik zwróci się o interwencję do Straży Miejskiej albo do Policji Republiki Czeskiej.