Wellness centrum Bruntál
dnes je

Návštěvní řád

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách wellness centra. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.
Návštěvní řád může být dle potřeby drobně upraven nebo doplněn. Aktuální znění bude vždy umístěno viz.níže.

 

                  Vstup do areálu Wellness centra Bruntál

 1. Provozní doba wellness centra je uvedena na informační tabuli umístěné u hlavního vstupu do areálu.
 2. Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít digitální čip (hodinky), který jej opravňuje ke vstupu do areálu. Zodpovídá za ztrátu čipu pod sankcí 300 Kč. Návštěvník má viditelně umístěný čip na ruce po celou doby pobytu v areálu.
 3. Prodej vstupenek začíná s otevřením areálu a končí hodinu před jeho uzavřením. Doba pobytu na stanovené vstupné začíná označením čipu na snímači u vstupního turniketu a končí označením čipu na snímači u výstupního turniketu. K času pobytu připočteno 15 minut na převlékání. U abonentů se po 45 minutách pobytu zastaví odečet částky na 15 minut.
 4. Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek dle platného ceníku.
 5. Návštěvník, který požaduje zlevněné vstupné je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti.
 6. U dětí do 3 let předložte na pokladně průkaz pojišzěnce.
 7. Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dbát pokynů zaměstnanců wellness centra.
 8. Pokladní má právo odmítnout velkou bankovku, poškozenou či jinak znehodnocenou
 9. Dětem od 1 do 10 let je přístup do areálu dovolen jen s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je povinna vykonávat nad dítětem dohled odpovídající stupni jeho vývoje, plaveckým dovednostem dítěte a řídit jednání dítěte. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Dítě mladší 10 let, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací kruh, plavací rukávky, plavací vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.
 10. Dítě, které je neplavec, má zakázaný vstup do bazénů s hloubkou nad 160 cm. Vstup do bazénu pro neplavce i pro plavce, včetně atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí.
 11. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule (zákaz skákání, apod. a bezpečností pokyny pro jednotlivé atrakce – např. tobogány, divokou řeku)
 12. Osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, jsou v rámci zajištění jejich bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, vstup do areálu povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 13. Do vodní části není dovolen vstup s ostrými či rozbitnými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, a to zejména příčesky, spony, kovové ozdoby apod.
 14. Areál, nebo jeho část, může být v určitých hodinách vyhrazena školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. Doba a místo vyhrazení bude zveřejněna na pokladně a internetových stránkách.
 15. Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům do doby, než se kapacita uvolní.
 16. Do areálu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek. Osoby postižené kožním onemocněním, které není přenosné, budou do areálu vpuštěny o předložení lékařského potvrzení o tom, že se nejedná o nakažlivou nemoc.
 17. Do areálu je zakázán vstup zvířatům, osobám, které narušují veřejný pořádek, bezpečnost a čistotu, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a dětem do věku jednoho roku (s výjimkou organizovaného plavání kojenců, popř. jiných organizovaných aktivit).

 

Zakázané činnosti v prostorech Wellness centra Bruntál

V prostorech wellness centra jsou zakázány následující činnosti:

 • Zákaz kouření tabákových výrobků ve všech prostorách Wellness centra Bruntál. Kouření tabákových výrobků je možné pouze na venkovních místech, které jsou za tímto účelem vyhrazeny a označeny.
 • Zákaz holení a stříhání nehtů, vlasů.
 • Zákaz pedikúry, manikúry a používání masážních pomůcek.
 • Zákaz užívání žvýkaček.
 • Zákaz konzumace potravin a nápojů v celém objektu mimo prostory restaurací, barů a venkovních prostor na opalování.
 • Zákaz nošení předmětů do prostor bazénové haly nesouvisejících s plaváním. Návštěvník nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat či znečišťovat areál.
 • Zákaz vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody.
 • Zákaz běhání v celém areálu, zákaz skákání (mimo stranu se startovacími bloky).
 • Zákaz volání o pomoc bez příčiny.
 • Zákaz znečišťování vody i ostatních prostor pliváním, odhazováním odpadků aj.
 • Zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 • Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu.
 • Zákaz vnášet do areálu skleněné a ostré předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Zákaz vstupovat v oblečení do prostor bazénové haly (povolen je oděv pro instruktory, zaměstnance wellness centra)
 • Zákaz skákání v divoké řece z jakékoliv strany (vnitřní, venkovní části, plošiny)
 • Zákaz zdržování se na výstupním madle v divoké řece.
   

Provozní pokyny pro návštěvníky Wellness centra Bruntál

 1. Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se ve vyzouvací zóně.
 2. Návštěvník si odloží své věci do šatní skříňky (skříňka se zamyká pomocí čipu).
 3. Vstup do bazénové haly a parní sauny je povolen pouze v plavkách, krátkých plaveckých šortkách určených pouze k plavání nebo koupání, bez kapes, zipů a jiných kovových prvků, nebo v plaveckém úboru z pružného a přiléhavého materiálu.
 4. Děti ve věku 1 až 2 let musí do bazénu v plavkách s přiléhavou gumičkou a v koupacích plenách nebo ve speciálních plavečkách určených ke koupání. Pokud nebude dodržen předepsaný oděv u dětí do 2 let, provozovatel má právo při znečištění bazénu na náhradu vzniklé škody od rodičů dítěte. Děti ve věku 2 až 3 let musí při koupání používat plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou. V případě potřeby koupací pleny musí mít na pleně opět plavky s přiléhavou gumičkou.
 5. Vstup do prostor bazénénové haly je povolen jen osobám čistým, a řádně osprchovaným.
 6. Při pobytu na bazénové hale dbát pokynů personálu.
 7. Dětem od 3 do 10 let je přístup do divoké řeky dovolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby.
 8. Dodržovat bezpečnostní zásady při jízdě na tobogánu (viz. informační tabule u tobogánu).
 9. Vstup do venkovní části divoké řeky je povolen pouze „průplavem“! V případě bouřky je plavčík oprávněn divokou řeku pro veřejnost uzavřít.
 10. Použití zařízení a atrakcí je na vlastní nebezpečí. Při použití zařízení a atrakcí musí návštěvníci dodržovat příslušné pokyny k použití, respektovat příkazy a upozornění dohlížejícího personálu.
 11. O použití zábavných předmětů (míče, různé plovací pomůcky), ploutví, brýlí v jednotlivých bazénech rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.
 12. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.
 13. Návštěvník je povinen opustit prostory bazénové haly nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby. Provoz parní sauny je uzavřen 30 minut před koncem provozní doby.
 14. Při odchodu z areálu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavření některé části wellness centra pro nutnou údržbu či z objektivních důvodů (špatné klimatické podmínky, plná kapacita, nouzová situace, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.
   

Úrazy a škody – zodpovědnost

 1. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jim způsobené.
 2. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věci návštěvníků.
 3. K úschově peněz a cenných předmětů (notebooky, mobilní telefony, hodinky, cenné ozdoby, aj.), jsou návštěvníkům k dispozici na pokladnách uzamykatelné skříňky. Za cenné věci odložené mimo tyto skříňky provozovatel neodpovídá.
 4. Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně.
 5. V případě ztráty osobních věcí je třeba neprodleně informovat pokladní, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.
 6. Za zajištění první pomoci v prostorách bazénové haly a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů.
 7. Podnapilým osobám je zakázán vstup do bazénu, na atrakce a do sauny. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, kterou si svoji podnapilostí způsobí návštěvník v areálu wellness centra.
 8. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámen v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník wellness centra se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozí větou, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebou součinnost.
 9. Návštěvník bere na vědomí, že pozdní oznámení o nastalých úrazech a vzniklé škodě není provozovatel povinen přijímat a provádět nezbytná šetření k objasnění vzniku škody.
 10. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

Závěrečné ustanovení

Schéma areálu je zobrazeno na vývěsce při vstupu do areálu. Areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem s výjimkou WC, sprch a šaten. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců wellness centra nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V nutných případech požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policií nebo policií ČR.

Desatero pro návštěvníky


Řešení spotřebitelských sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tj. zejména sporů souvisejících s kupní smlouvou) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.