Wellness centrum Bruntál
dnes je

Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád určuje podmínky bezpečného a hygienicky nezávadného provozu ve všech prostorách wellness centra. Každý návštěvník je povinen seznámit se při vstupu do areálu s tímto návštěvním řádem a dodržovat jeho ustanovení.

Návštěvní řád může být dle potřeby drobně upraven nebo doplněn. Aktuální znění bude vždy umístěno na webových stránkách: www.wellnessbruntal.cz

 

Vstup do prostor areálu Wellness centra Bruntál

 

 1. Provozní doba wellness centra je uvedena na vstupních dveří hlavního vstupu do areálu.
 2. Návštěvník je povinen při příchodu zaplatit vstupné a převzít digitální čip (hodinky), který jej opravňuje ke vstupu do areálu. Zodpovídá za ztrátu čipu nejenom u sebe, ale také u osob, za které je při pobytu ve wellness centru zodpovědný (děti do 18 let). Sankce za ztrátu digitálního čipu je  300 Kč.
 3. Návštěvník je povinen mít digitální čip odpovídající stanovené kategorie.
 4. Prodej vstupenek začíná s otevřením areálu a končí 1 hod. a 15 min. před jeho uzavřením. Doba pobytu na stanovené vstupné začíná označením čipu na snímači u vstupního turniketu a končí označením čipu na snímači u výstupního turniketu. K času pobytu je připočten 15-ti minutový bonus na převlékání (u abonentů se po 45-ti minutách pobytu zastaví odečet částky na 15 minut).
 5. Při překročení časového limitu nebo předplaceného vstupného je návštěvník povinen uhradit doplatek dle platného ceníku.
 6. Návštěvník, který požaduje zlevněné vstupné, je povinen se prokázat platným dokladem totožnosti. Studenti předloží platný doklad o studiu.
 7. U dětí do 3 let předloží na pokladně zákonný zástupce průkaz pojištěnce nebo jiný doklad prokazující věk dítěte (pas, atd).
 8. Zaplacením vstupného se návštěvník zavazuje k dodržování návštěvního řádu, dodržování návštěvní doby a je povinen dodržovat pokyny plavčíků a určeného obslužného personálu.
 9. Pokladní má právo odmítnout velkou bankovku, poškozenou či jinak znehodnocenou.
 10. Dětem od 1 do 10 let je přístup do areálu dovolen jen s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je povinna vykonávat nad dítětem dohled odpovídající stupni jeho vývoje, plaveckým dovednostem dítěte a řídit jednání dítěte. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Dítě mladší 10 let, které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací kruh, plavací rukávky, plavací vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.
 11. Dítě starší 7 let (mimo dítě s průkazem ZTP, popř. ZTP/P) je povinno převlékat se v šatně určené dle svého pohlaví.
 12. Dítě, které je neplavec, má zakázaný vstup do bazénů s hloubkou nad 160 cm. Vstup do bazénu pro neplavce i pro plavce, včetně atrakcí je pouze na vlastní nebezpečí.
 13. Návštěvníci jsou povinni dodržovat výstražné, příkazové, zákazové a informační tabule (zákaz skákání, apod. a bezpečnostní pokyny pro jednotlivé atrakce – např. tobogány, divokou řeku).
 14. Osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací bez cizí pomoci (ZTP/P), je vstup do areálu povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 15. Do vodní části není dovolen vstup s ostrými či rozbitnými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, a to zejména příčesky, spony, kovové ozdoby apod.
 16. Areál, nebo jeho část, může být v určitých hodinách vyhrazena školám, společenským a sportovním organizacím. Po tuto dobu je ve vyhrazeném prostoru koupání veřejnosti zakázáno. Doba a místo vyhrazení bude zveřejněna na pokladně a internetových stránkách.
 17. Při naplnění kapacity areálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům do doby, než se kapacita uvolní.
 18. Do areálu nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními nebo jinými přenosnými chorobami, osoby zahmyzené, osoby zjevně pod vlivem alkoholu a jiných návykových či halucinogenních látek a se zvýšenou teplotou. Pokladní má právo nevpustit do areálu osobu, která je zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 19. Do areálu je zakázán vstup zvířatům, osobám, které narušují veřejný pořádek, bezpečnost a čistotu, osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a dětem do věku jednoho roku (s výjimkou organizovaného plavání kojenců, popř. jiných organizovaných aktivit).
 20. Návštěvník si překontroluje vrácenou hotovost a účtenku ihned na pokladně. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 21. Pokladní má právo zadržet předplatiteli čipové hodinky, pokud se dostane do mínusové hodnoty, a to do doby, než přijde vzniklý dluh zaplatit. Abonent je povinen dluh uhradit v co nejkratší době.

 

Zakázané činnosti v prostorech provozu Wellness centra Bruntál

 

 1. V prostorech wellness centra jsou zakázány následující činnosti:
 • Zákaz kouření tabákových výrobků, elektronických cigaret, IQOS ve všech prostorách Wellness centra Bruntál. Kouření tabákových výrobků je možné pouze na venkovních místech, které jsou za tímto účelem vyhrazeny a označeny.
 • Zákaz holení a stříhání nehtů, vlasů.
 • Zákaz pedikúry, manikúry a používání masážních pomůcek.
 • Zákaz užívání žvýkaček.
 • Zákaz konzumace potravin a nápojů v celém objektu mimo prostory restaurací, barů a venkovních prostor na opalování. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v dobře uzavíratelném obalu.
 • Zákaz konzumace alkoholických nápojů v celém provozu wellness centra – s výjimkou prostorů restaurace v přízemí.
 • Zákaz nošení předmětů do prostor bazénové haly nesouvisejících s plaváním. Návštěvník nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat či znečišťovat areál.
 • Zákaz skákání do bazénů ze stran, kromě míst, která jsou ke skákání určena.
 • Zákaz volání o pomoc bez příčiny.
 • Zákaz znečišťování vody i ostatních prostor pliváním, odhazováním odpadků aj.
 • Zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci.
 • Zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu.
 • Zákaz vnášet do areálu skleněné a ostré předměty nebo jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Zákaz vstupovat v oblečení do prostor bazénové haly (povolen je oděv pro instruktory, zaměstnance wellness centra).
 • Zákaz skákání v divoké řece z jakékoliv strany (vnitřní, venkovní části, plošiny).
 • Zákaz skákání z vířivek do rekreačního bazénu.
 • Zákaz zdržování se na výstupním madle v divoké řece.
 • Zákaz házení míče, srážení jiné osoby do bazénu, fyzické napadání jiné osoby, běhání, skákání do vody s rozběhem a dopouštění se jakýchkoliv nepřístojností, které mohou hlukem nebo ohrožením bezpečnosti rušit pořádek.
 • Zákaz používání nafukovacích lehátek a jiných rozměrných nadlehčovacích pomůcek (vyjma plánovaných akcí ve wellness centru).
 • Zákaz koupání ve spodním prádle, trenýrkách s kapsami a kovovými doplňky, bermudách.
 • Zákaz svévolně přemisťovat zařízení, nábytek a manipulovat s provozně technickým zařízením.

 

Provozní pokyny pro návštěvníky provozu Wellness centra Bruntál

 

 1. Před vstupem do šaten je návštěvník povinen vyzout se v prostoru k tomu určenému.
 2. Návštěvník si odloží své věci do šatní skříňky (skříňka se zamyká pomocí čipu). K uložení oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky, které jsou povinni řádně zamknout pomocí čipu. Návod na obsluhu šatních skříněk je uveden na skříňkách. Provozovatel neodpovídá za případné škody, které vzniknou návštěvníkovi neuzamknutím skříňky.
 3. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, krátkých plaveckých šortkách určených pouze k plavání nebo koupání, bez kapes, zipů a jiných kovových prvků, nebo v plaveckém úboru z pružného a přiléhavého materiálu.
 4. Děti ve věku 1 až 2 let musí do bazénu v koupacích plenách a ve speciálních plavečkách určených ke koupání. Pokud nebude dodržen předepsaný oděv u dětí do 2 let, provozovatel má právo při znečištění bazénu na náhradu vzniklé škody od rodičů dítěte. Děti ve věku 2 až 3 let musí při koupání používat plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou.
 5. Vstup do prostor bazénové haly je povolen jen osobám čistým, a řádně osprchovaným.
 6. Při pobytu na bazénové hale dbát pokynů personálu.
 7. Dětem od 3 do 10 let je přístup do divoké řeky dovolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby.
 8. Dodržovat bezpečnostní zásady při jízdě na tobogánu (viz. informační tabule u tobogánu).
 9. Vstup do venkovní části divoké řeky je povolen pouze „průplavem“! V případě bouřky je plavčík oprávněn divokou řeku pro veřejnost uzavřít.
 10. Použití zařízení a atrakcí je na vlastní nebezpečí. Při použití zařízení a atrakcí musí návštěvníci dodržovat příslušné pokyny k použití, respektovat příkazy a upozornění dohlížejícího personálu.
 11. O použití zábavných předmětů (míče, různé plovací pomůcky), ploutví, brýlí v jednotlivých bazénech rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.
 12. Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.
 13. Návštěvník je povinen opustit prostory bazénové haly nejpozději 15 minut před ukončením otevírací doby. Provoz parní sauny je uzavřen 30 minut před koncem provozní doby.
 14. Při odchodu z areálu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci.
 15. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavření některé části wellness centra pro nutnou údržbu či z objektivních důvodů (špatné klimatické podmínky, plná kapacita, nouzová situace, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.
 16. Předměty nalezené v prostorách wellness centra je návštěvník povinen odevzdat odpovědnému zaměstnanci (plavčík, šatnářka, pokladní). Všechny cenné a drobné předměty se uchovávají po dobu 30 kalendářních dnů a jsou k vyzvednutí na pokladně wellness centra. Ručníky, plavky a jiné oděvy nelze z hygienických důvodů uchovávat déle než jeden týden od data nálezu.

 

 

Úrazy a škody – zodpovědnost

 

 1. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jim způsobené.
 2. Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věci návštěvníků.
 3. K úschově peněz a cenných předmětů (notebooky, mobilní telefony, hodinky, cenné ozdoby, aj.), jsou návštěvníkům k dispozici na pokladnách uzamykatelné skříňky. Za cenné věci odložené mimo tyto skříňky provozovatel neodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností.
 4. Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně.
 5. V případě ztráty osobních věcí je třeba neprodleně informovat pokladní, která provede záznam a v případě potřeby zavolá policii.
 6. Za zajištění první pomoci v prostorách bazénové haly a případné přivolání lékařské pomoci odpovídá plavčík. Úraz bude zapsán do Knihy úrazů.
 7. Podnapilým osobám je zakázán vstup do bazénů, na atrakce a do sauny. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu, kterou si svojí podnapilostí způsobí návštěvník v areálu wellness centra.
 8. Úraz a vzniklá škoda musí být oznámen v den, kdy došlo k jejímu vzniku, a to pokud možno do konce platnosti zakoupené vstupenky tak, aby mohly být řádně a včas zjištěny a prošetřeny okolnosti, za nichž došlo ke vzniku škody na zdraví. Návštěvník wellness centra se zavazuje poskytnout provozovateli součinnost potřebnou ke zjištění všech rozhodných skutečností nezbytných pro posouzení odpovědnosti za způsobenou škodu. Provozovatel nenese odpovědnost za řádné zjištění rozhodných skutečností, pokud nebyla škoda na zdraví oznámena v souladu s předchozí větou, nebo návštěvník nesplnil svou povinnost poskytnout potřebnou součinnost.
 9. Návštěvník bere na vědomí, že pozdní oznámení o nastalých úrazech a vzniklé škodě není provozovatel povinen přijímat a provádět nezbytná šetření k objasnění vzniku škody.
 10. Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

 

 

Závěrečné ustanovení

 

Schéma areálu je zobrazeno na vývěsce při vstupu do areálu. Areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem s výjimkou WC, sprch a šaten.

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí zaměstnanců wellness centra nebude dodržovat ustanovení tohoto řádu, nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků. V nutných případech požádá odpovědný pracovník o zakročení Městskou policii nebo policii ČR.

 

aktualizace:

V Bruntále dne 1. 3. 2022

 

      …………………………………………………..
       Ing. Václav Frgal, jednatel společnosti

 

Bezpečnostní pokyny pro použití dětské skluzavky

1. Vodní skluzavka je určena pro děti do 8 let v doprovodu a za neustálé kontroly osoby starší 18ti let.

2.  Vodní skluzavku lze používat jen tehdy, je-li skluzavka v provozu a koryto ostřikováno vodou.

3. Nastupovat na skluzavku se smí pouze jednotlivě.

4. Jezdí se pouze vsedě nohama a rukama dopředu.

5. Je zakázáno jezdit vleže, vkleče, vestoje nebo hlavou dolů.

6. Na skluzavce může jet pouze 1 osoba, další se smí spustit, až je celá vodní skluzavka volná.

7. Při použití dětské skluzavky je potřeba dbát pokynů personálu.